Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa farmy fotowoltaicznej w msc. Świdwie Irg. 6220.37.2021

Irg. 6220.37.2021                                                                          Sępólno Kraj. 2021-09-14

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 61 §1 ora 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn zm.) Burmistrz Sępólna  Krajeńskiego
zawiadamia strony postępowania
o wszczęciu na wniosek z dnia 07-09-2021r. (wpł. 08-09-2021r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 11MW na działkach o nr ewd. 163, 168, 170/ położonych w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie”
 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego


Wskazuje termin publicznego ogłoszenia: 15 września 2021r.

Otrzymują:
·         Tablica ogłoszeń UM w Sępólnie Krajeńskim
·         Tablica Ogłoszeń Sołectwa Świdwie
·         www.bip.gmina-sepolno.pl
·         www.ekoportal.gov.pl

metryczka


Wytworzył: M. Barabach (14 września 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 września 2021, 14:09:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76