wszczęcie postepowania Irg. 6733.27.2020

Sępólno Krajeńskie 2020-09-24

Irg.6733.27.2020
Obwieszczenie 
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.)
zawiadamia się

że w dniu  21 września 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie gazociągu o ciśnieniu MOP = 0,5 MPa na działkach o nr ewid. 434, 433/3, 433/12 położonych w obrębie ewid. 0004 oraz na działkach o nr ewid. 427/1 i 427/5 położonych w obrębie ewid. 0003 Sępólno Krajeńskie”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.

Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 1


Wywieszono w dniu ……………………………. Zdjęto w dniu …………………………….

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (24 września 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (24 września 2020, 12:03:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48