Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Irg.6733.22.2020

Sępólno Krajeńskie 2020-07-22

Irg.6733.22.2020

Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293)
zawiadamia się

że w dniu  17 lipca 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 340/11 w miejscowości Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Lutówko

 

 

 

Wywieszono w dniu …………………………….    Zdjęto w dniu …………………………….

metryczka


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (22 lipca 2020)
Opublikował: Michał Otlewski (23 lipca 2020, 14:36:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251