2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 38/3.


Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (18kB) word


Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza  I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Sienkiewicza 38 w Sępólnie Krajeńskim.
 
                                                                  O g ł o s z e n i e
 
   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U 2020.65 ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014.1490) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Sienkiewicza 38 w Sępólnie Krajeńskim
 
 - lokal użytkowy nr 3 przy ulicy Sienkiewicza 38 w Sępólnie Krajeńskim usytuowany na działce numer 409 o powierzchni użytkowej 14,31 m  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1431/15588
Lokal nie jest wyodrębniony, nie posiada księgi wieczystej. Budynek zapisany w Sądzie Rejonowym w Tucholi V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod numerem  KW BY2T/00017823/8
 
-  Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.
 
Oględzin lokalu, można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (052) 389 42 13
 
Cena wywoławcza lokalu 25.350,30zł brutto (20.610,00zł + 4.740,30zł VAT)
 
co stanowi równowartość 5.676,42 euro kurs z dnia 02 lipca 2020r. (§ 6 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości)
 
Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 roku  o godz. 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 2

 Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju zajęć i roszczeń.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu),  uchwałę Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Wadium winno być wpłacone na konto Gminy Sępólno Krajeńskie w Banku BGŻ PNB PARIBAS nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640  do dnia 7 sierpnia 2020r w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2.535.03zł
 
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży.
 
Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. 
 
Niewpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
 
Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego.
 
Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Sępólno Krajeńskie
 
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 09 lipca 2020 roku do dnia 11 sierpnia 2020 roku.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Rainko (9 lipca 2020)
Opublikował: Anna Rainko (9 lipca 2020, 08:01:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 612