Zaw. o wydanej decyzji Irg. 6733.1.2020

 
    
Znak: Irg.6733.1.2020 
 
 
OBWIESZCZENIE 
  
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego 
z dnia 18 marca 2020r.  
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 18 marca 2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie i modernizacji urządzeń spowalniających odpływ wody na terenie Leśnictwa Gaj (03- Leśnictwo Gaj – nr zadania 12-23-1.2-03), polegającej na budowie i modernizacji zastawek oraz budowie progów zwalniających zlokalizowanych na śródleśnym rowie na terenie Nadleśnictwa Lutówko, na działkach o numerach ewid.: 116/1-LP, 117/2-LP, 118/3-LP, 108-LP i 101/1-LP obręb nr 0006 Lutowo gm. Sępólno Krajeńskie. 
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
   Z up. Burmistrza 
mgr inż Marek Zieńko
Z- ca Burmistrza
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Lutówko i Lutowo


 
 
 
 
 
Wywieszono w dniu …………………………….        Zdjęto w dniu …………………………….
Podpis ………………………………………………..         Podpis ………..……………………………..

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (19 marca 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (19 marca 2020, 13:38:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50