2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

II przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Zakładowej


Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej.                                                                 
   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U 2018.2204 ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014.1490) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej jednej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej.  
 Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki nr  28/21 o pow. 1.0000 ha oraz działki nr 28/20 o pow. 0,9971 ha opisanych w księdze wieczystej nr KW BY2T/00016402/4 o łącznej powierzchni 1.9971 ha cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  586.872,30zł brutto.
Na cenę wywoławczą składa się wartość działki nr 28/21  - 293.874,00 zł (238.900,00zł +54.947,00zł VAT) oraz wartość działki 28/20 -  292.998,30 zł (238.210,00zł +54.788,30zł VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2019 roku  o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 2
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XX/162/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008r. opublikowaną w Dz. Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008r. poz. 306, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową, produkcyjną (5 P,U).
 
Są to grunty uzbrojone w ramach działania projektu  5.6 RPO WK-P, w związku z powyższym w przypadku gdy nabywca zdecyduje się na sprzedaż gruntu, Gminie przysługuje prawo do nabycia gruntów z powrotem za tę samą cenę, za którą zostały sprzedane przez Gminę - przez okres trwałości projektu.  
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu) jeżeli wpłacą wadium w wysokości 58.687,23zł tj. 10% ceny wywoławczej nieruchomości  do dnia 6 listopada 2019 r. na konto Gminy Sępólno Krajeńskie w Banku BGŻ PNB PARIBAS nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640 lub w kasie tut. Urzędu. Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. 
 
Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 10 października  2019 roku do dnia 12 listopada  2019 roku.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Rainko (10 października 2019)
Opublikował: Anna Rainko (10 października 2019, 15:14:41)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 13:31:19)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 289