Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu niemieszkalny nr 1a przy ulicy Plac Wolności 19/1 w Sępólnie Kraj.

O g ł o s z e n i e

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz  §6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza publiczny przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości : 

1.  lokalu niemieszkalny nr 1a  przy ulicy Plac Wolności 19/1  w Sępólnie Kraj.  usytuowany na działce nr er. 186/1   o pow. 10,69 m²  zapisaną w Sądzie Rejonowym w Tucholi  Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem   KW BY2T/00014974/0.                                                                            
cena wywoławcza lokalu  26 940 zł    (słownie złotych dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści zł) 

- lokal usytuowany jest na parterze budynku wielolokalowego (mieszkalno- handlowego) pow. użytkowej10,69 m². 
Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. 
Brak Ogrzewania 

Oględzin lokalu, można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (052) 389 42 13. 
  
Przetarg odbędzie się w dniu   06 maja 2019 roku   o godz.  10.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. - pokój nr 2  (parter). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  30 kwietnia 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w BGŻ BNP PARIBAS nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640  lub w kasie tut. Urzędu. 

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony. 

Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
  
Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  02 kwietnia  2019 roku do dnia 02 maja 2019 roku. 
  
  
 

metryczka


Wytworzył: Anna Rainko (16 kwietnia 2019)
Opublikował: Administrator (16 kwietnia 2019, 13:36:19)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:02:29)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251