Uchwała nr XIV/125/2003RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 3 grudnia 2003w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność, na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz.U. z 1995r. Nr 57, poz. 229 z późn. zm./ oraz 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm./

Uchwała nr XIV/125/2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność, na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz.U. z 1995r. Nr 57, poz. 229 z późn. zm./ oraz 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm./


Rada  Miejska
uchwala, co następuje :


§ 1


Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie na własność, na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, położonej w Niechorzu gm. Sępólno Kr., oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 223/10 o pow. 1369 m2, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kr. pod oznaczeniem KW nr 377A.


§ 2


Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Kr.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady  Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie do uchwały Nr  XIV/125/2003
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia  3 grudnia  2003 roku

   Z uwagi na konieczność urządzenia drogi dojazdowej do nieruchomości stanowiącej własność Pana Jelińskiego zam.w Niechorzu, który nabył ją od Gminy Sępólno  w 1995 roku bez drogi dojazdowej, Gmina wystąpiła z wnioskiem do AWRSP w Bydgoszczy  o przekazanie cz.gruntu z działki 223/6 położonej w Niechorzu z przeznaczeniem jej pod drogę. Po uzyskaniu zgody AWRSP wydzielono działkę nr 223/10 i przygotowano niniejszy projekt uchwały.

E.M.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Opublikował: Elżbieta Mizdalska (15 grudnia 2003, 12:38:47)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (22 listopada 2007, 13:25:00)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1645