Uchwała nr XII / 108 / 2003RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 10 października 2003w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Sępólno Krajeńskie na realizację inwestycji współfinansowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez Urząd Marszałkowski w ToruniuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Uchwała nr XII / 108 / 2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 10 października 2003


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Sępólno Krajeńskie na realizację inwestycji współfinansowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez Urząd Marszałkowski w Toruniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§1


Zaciągnąć kredyt długoterminowy w roku 2003 w wysokości 318 000 zł. na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Sępólno Krajeńskie


§2


Ustala się, iż źródłem spłaty kredytu będzie planowana nadwyżka z dochodów własnych gminy w latach 2006 - 2007


§3


Wybór banku nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych ( Dz. U. Nr 119 poz. 773 z 1998 roku z późniejszymi zmianami)


§4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§5


Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
UZASADNIENIE


             W związku z podpisanymi umowami na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych  na terenie gminy Sępólno Krajeńskie zaciąga się kredyt na:
    · Sporządzenie i sfinansowanie dokumentacji technicznej modernizacji skrzyżowania ulicy Koronowskiej z ulicą Sienkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z zawartym w dniu 3 września 2003 roku porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim w kwocie 20 000 zł.
    ·  Budowę ciepłociągu wraz z węzłem cieplnym do budynku PHU "EFEKT" sp. z o. o. przy ulicy Przemysłowej 13 w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z podpisaną umową Nr 4/DIF/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 roku w kwocie  154 000 zł.
    ·  Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przykanalikami kierunek Sępólno Krajeńskie - Piaseczno zgodnie z podpisaną umową o finansowaniu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Nr AOW. 3020-UDOT-39/2002 Aneks Nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 roku w kwocie 94 000  zł.
    ·  Budowę parkingu przy ulicy Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim w kwocie 50 000 zł.
Zaplanowane dochody na 2003 rok są niewystarczające na pokrycie powyższych
wydatków inwestycyjnych, których realizacja jest uzależniona udziałem własnym Gminy Sępólno Krajeńskie.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Opublikował: Ewa Marzec (12 listopada 2003, 12:34:43)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (23 listopada 2007, 09:38:23)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1426