Uchwała nr XIII/112/2003RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 10 października 2003w sprawie dzierżawy lokalu nr 7 na okres 10 lat przy Placu Wolności nr 2Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz. 543 z późn.zm./

Uchwała nr XIII/112/2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 10 października 2003


w sprawie dzierżawy lokalu nr 7 na okres 10 lat przy Placu Wolności nr 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz. 543 z późn.zm./


Rada Miejska uchwala, co następuje :
 
 
                                                        § 1
 
Wyraża zgodę na dzierżawę na okres 10 lat tj. od 2004r. do 2013r.  lokalu  nr 7   o powierzchni  175,20 m2  w budynku  przy Placu Wolności  nr 2   dla  Pani Lucyny Suchomskiej  na  świadczenie usług zdrowotnych z zakresu Rehabilitacji i Terapii  Manualnej         
 
                                                         § 2
 
Wykonanie  uchwały powierzyć  Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
 
                                                        § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2004r.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Edward Stachowicz
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/112/2003 
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeński
z dnia  10 października 2003 roku
  
                  Gabinet Rehabilitacji i Terapii Manualnej – Zakład Rehabilitacji w Sępólnie Kraj. powołany jest od 01.01.2001r. .
                     Zmiana formy organizacyjno – prawnej Zakładu spowodowała podniesienie jakości świadczonych usług i jego dynamiczny rozwój ( nowe miejsca  pracy ).  Przede wszystkim jednak spełnia oczekiwania pacjenta .
                     Wieloletnia umowa dzierżawy pozwoli  na dalszą rozbudowę Zakładu , podniesienie standardu  usług rehabilitacyjnych , zakup nowego sprzętu specjalistycznego , rehabilitacyjnego , co jest możliwe tylko przy wieloletnich kredytach bankowych.  Ponadto , bardzo bliska lokalizacja Zakładu umożliwi sprawowanie bezpośredniej opieki rehabilitacyjnej osób  niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej. Umożliwi to także  utworzeniu Ośrodka Rehabilitacyjnego o szeroko pojętym zakresie usług.
                     W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Edward Stachowicz

metryczka


Opublikował: Marcin Jarski (19 października 2003, 12:35:33)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (22 listopada 2007, 14:23:42)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1477