Uchwała nr XIV/121/ 2003RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 3 grudnia 2003w sprawie zmian budżetu na 2003 r. Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.).

Uchwała nr XIV/121/ 2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie zmian budżetu na 2003 r.

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.).


RADA  MIEJSKA
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

§ 2
Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt inwestycyjny długoterminowy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                                               
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Edward Stachowicz

 

U Z A S A D N I E N I E

                       Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę  439 805 zł.

                     Na podstawie podpisanych umów ze Starostwem Powiatowym Nr 5612-98; 98A; 101; 102/2003 w dniu 20 października 2003 roku na wykonanie robót publicznych w okresie do 31 grudnia 2003 roku w zakresie prac porządkowych na terenie Gminy Sępólno Kraj. wprowadza się zwiększenie w palnie dochodów i wydatków. W ramach programu „ zielone miejsca pracy” zatrudniono 14 osób ze środowisk popegeerowskich znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Po stronie dochodów wprowadza się plan w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, na paragrafie 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 25 968 zł. Po stronie wydatków zwiększenia dokonuje się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 22 152 zł, oraz na paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 3 816 zł.
                     W związku zawartymi umowami ze Starostwem Powiatowym  Nr 5612-83; 105/2003 na wykonanie robót publicznych w okresie do 31 grudnia 2003 roku, zwiększa się plan dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu), na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 4 132 zł. Po stronie wydatków zwiększenia dokonuje się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 3 525 zł, oraz na paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 607 zł. W wyniku zawartych umów zatrudniono dwie osoby.
                     W związku ze zmianą przepisów w roku bieżącym dotyczących refundowania dochodów utraconych z tytułu zwolnień w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Gmina otrzymała dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych i z tego tytułu wprowadza się zmianę w planie dochodów w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75615 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wprowadzając paragraf 244 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 67 502 zł. Po stronie wydatków zwiększenie to zostało uwzględnione na pokrycie wydatków w zakresie dodatków mieszkaniowych.
                     Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4820-50g/2003 z dnia 19 listopada 2003 roku oraz decyzji Nr ST5-4820-54g/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 65 000 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowowybudowanych obiektów oświatowych oraz na dofinansowanie wzrostu zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. Po stornie wydatków zwiększenie to wprowadza się w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych.
                     Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3-4820-68/2003 z dnia 7 października 2003 roku, zwiększa się plan dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, na paragrafie 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w kwocie 91 938 zł. Zwiększenie dotyczy wykonania za 2003 rok subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, plan po zmianie tego tytułu wyniesie 241 445 zł.
 W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 –Szkoły podstawowe, na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 12 782 zł. Po stronie wydatków zwiększenia dokonuje się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 10 870 zł, oraz na paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 1 912 zł. W wyniku zawartych umów zatrudniono dwóch przeprowadzaczy na przejściach dla pieszych w okolicy szkół podstawowych oraz dwóch pracowników administracyjnych w SP w Wiśniewie i w Zbożu.
W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195- Pozostała działalność, na paragrafie 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/66/2003 z dnia 24 listopada 2003 roku, wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w kwocie 312 zł. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Po stronie wydatków zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych.
                        Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WAB.I-3011/64/2003 z dnia 13 listopada 2003 roku wprowadza się zmniejszenie w planie dochodów i wydatków w dziale 853 – Opieka społeczna, w rozdziale 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami, o kwotę 6 800 zł. Po stronie wydatków zmniejszenie to wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie  4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
                            Na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WAB.I-3011/59/2003 z dnia 16 października 2003 roku, zmniejsza się plan dochodów w dziale 853 – Opieka społeczna, w rozdziale 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na paragrafie 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami, o kwotę 201 001 zł. Po stronie wydatków zmniejszenie to wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne. Tak znaczne zmniejszenie dotacji celowej w tym rozdziale wynika z przekazaniem niektórych świadczeń tj. rent socjalnych do realizacji bezpośrednio przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.
                          Ponadto na podstawie powyższej decyzji Nr WAB.I – 3011/64/2003 z dnia 13 listopada 2003 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 9 300 zł w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.
W dziale 853 – Opieka społeczna dokonuje się przeniesienia planu wydatków w zakresie zadań własnych gminy z rozdziału 85395 – Pozostała działalność, do rozdziału 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, w wysokości 15 000 zł. Powyższa zmiana planu wydatków została podyktowana masowymi zwolnieniami pracowników z zakładów pracy („Haste” ok. 150 osób) oraz coraz większym zubożeniem społeczeństwa naszej gminy z powodu braku miejsc pracy. Plan po zmianach w rozdziale 85314 po stronie dochodów wynosi 1 450 599 zł, a po stronie wydatków 1 552 199 zł.  
 W tym samym dziale 853 na podstawie powyższej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w rozdziale 85315 – Dodatki mieszkaniowe, na paragrafie 203 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie 181 722 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w IV kwartale 2003 roku. Po stronie wydatków zwiększenie to zostało wprowadzone w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne. Ponadto w wyniku zwiększenia wykonania w planie dochodów, plan wydatków w tym dziale, rozdziale i paragrafie zwiększa się o kwotę 109 440 zł. Ogółem zwiększenie planu na tym paragrafie wynosi 291 162 zł. Plan po zmianach na tym paragrafie wynosi 1 784 844 zł.
 W tym samym dziale 853, w rozdziale 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami, o kwotę 9 826 zł. Po stronie wydatków zmniejszenie to wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.
                         W wyniku podpisanej umowy ze Starostwem Powiatowym Nr 5612-90/2003 z dnia 17 października 2003 roku oraz aneksu do umowy Nr 5612-44/2003 z dnia 2 lipca 2003r. wprowadza się zwiększenie po stronie dochodów  i wydatków. Zwiększenia planu dochodów dokonuje się w dziale 853, w rozdziale 85319- Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie   6 565 zł. Po stronie wydatków zwiększenia dokonuje się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 5 600 zł, oraz na paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 965 zł. W związku z zawartą umową zatrudniono cztery osoby w ramach programu „zielone światło dla wsi” świadczących prace w zakresie opieki domowej dla osób samotnych na terenie Gminy.
                        Na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  Nr WAB.I-3011/65/2003 z dnia 17 listopada 2003 roku, w dziale 853 – Opieka społeczna, wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na paragrafie 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w kwocie 10 644 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku. Po stronie wydatków zwiększenie to wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.
                        Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego Ne WAB.I-3011/64/2003 z dnia 13 listopada 2003 roku, w dziale 853 wprowadza się kolejne zmniejszenie w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami, o kwotę 540 zł. Po stronie wydatków zmniejszenie to wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.
                        W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 – Przedszkola, wprowadza się plan dochodów na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 1 191 zł. Po stronie wydatków zwiększenia dokonuje się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 1 012 zł, oraz na paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 179 zł. Zmiany dokonano na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym Nr 5602-73/2003 na organizacje prac interwencyjnych w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Sępólnie Kraj. W ramach tej umowy zatrudniono jedną osobę w okresie od 1 września do 30 listopada 2003 roku.
 Ponadto w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wprowadza się plan dochodów na paragrafie 244 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 3 160 zł. Zmian dokonano na podstawie podpisanego porozumienia z Polską Fundacją Akcji Humanitarnej w Toruniu na dofinansowanie dożywiania w Świetlicy Terapeutycznej w Sępolnie Krajeńskim. Po stronie wydatków zwiększenia dokonuje się w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 4220 – Zakup środków żywności.
 Zgodnie z decyzją Ministra Finansów RR1-4135/187-2/03/2769 z dnia 30 października 2003 roku, oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WAB.I-3011/63/2003 z dnia 31 października 2003 roku oraz Nr WAB.I-3011/64/2003 z dnia 13 listopada br. została przyznana dotacja ze środków PAOW na współfinansowanie Projektu Nr C-25-0084 ( budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przykanalikami kierunek Sępólno Krajeńskie – Piaseczno). Na podstawie powyższej decyzji wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 6333 – Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), w kwocie 165 856 zł. Po stronie wydatków zwiększenia dokonuje się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 6053 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ponadto w tym rozdziale w planie dochodów dokonuje się przeniesień na paragrafach zgodnie z wydanymi decyzjami.
 W tym samym dziale 900, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, na paragrafie 244 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się plan dochodów w kwocie 3 900 zł. Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie podpisanej umowy Nr 2172/3381/2003 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej o dotację na dofinansowanie zakupu dla Gminy Sępolno Krajeńskie 9 szt. pojemników siatkowych na odpady PET. Po stronie wydatków zmianę wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.
                        Ponadto na podstawie powyższej decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WAB.I-3011/65/2003, zwiększa się plan dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 4 000 zł. Zwiększenie to po stronie wydatków wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, budżetowych przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego. 
                       Na podstawie podpisanej umowy Nr 212/2003 w dniu 27 października 2003 roku z Odziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu materiałów dydaktycznych i gier na potrzeby świetlic popegeerowskich, zwiększa się plan dochodów i wydatków. Zwiększenia dokonuje się w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w kwocie 4 000 zł. Po stronie wydatków zwiększenia dokonuje się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury. 
                       W związku z wprowadzonym zwiększeniem w palnie dochodów zwiększa się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, w kwocie 50 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań.
 Ponadto dokonuje się przeniesienia w paragrafach w planie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w dziale 851 – Ochrona zdrowia,  w dziale 853 – Opieka społeczna, oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport.

 Plan dochodów po zmianach wynosi 19 585 929 zł a plan wydatków po zmianach wynosi 19 903 929 zł
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Edward Stachowicz


Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2003 rok (58kB) excel
Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2003 rok (17kB) excel
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2003 rok (40kB) excel
Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2003 rok (39kB) excel

metryczka


Opublikował: Milena Kujawa (20 kwietnia 2007, 14:17:14)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (22 listopada 2007, 13:26:46)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1323