zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 ustawy)
nr sprawy: Irg.271.5.2021
wartość: powyżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 10 listopada 2021  11:00
Ogłoszenie o zamówieniu (127kB) pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (skan zatwierdzonej dokumentacji postępowania) (4422kB) pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia (895kB) pdf

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (dokument w wersji edytowalnej) (36kB) word
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (493kB) pdf

Załącznik nr 2 do SWZ - Wygenerowany w serwisie eESPD Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (81kB) zip

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (dokument w wersji edytowalnej) (17kB) word
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (705kB) pdf

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art 117 ust. 4 (dokument w wersji edytowalnej) (17kB) word
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art 117 ust. 4 (336kB) pdf

Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (525kB) pdf

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (dokument w wersji edytowalnej) (19kB) word
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (440kB) pdf

Załącznik nr 7 do SWZ - Mapa gminy Sępólno Krajeńskie (129kB) zipDokumenty zamówienia znajdują się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a0ad490f-f68a-4a64-a3f1-fa91075bce2b

ID postępowania: a0ad490f-f68a-4a64-a3f1-fa91075bce2b


12.10.2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia - modyfikacja (2993kB) zip

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.10.2021 r. (71kB) pdf

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (330kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Pawełek
Opublikował: Paulina Pawełek (14 września 2021, 10:36:09)

Ostatnia zmiana: Paulina Pawełek (12 października 2021, 12:17:16)
Zmieniono: Dodanie modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, Informacji o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Sprostowania. Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.10.2021 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 301