BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR DS. OBSŁUGI KANCLERYJNO – BIUROWEJ ORAZ SEKRETARIATU08.10.2021

BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR DS. OBSŁUGI KANCLERYJNO – BIUROWEJ ORAZ SEKRETARIATU

08.10.2021


BURMISTRZ  SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
INSPEKTOR
DS. OBSŁUGI KANCLERYJNO – BIUROWEJ ORAZ SEKRETARIATU
 
 
w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11
 
 
Proponowany termin zatrudnienia: listopad 2021 r.
Data ogłoszenia naboru 08.10.2021 r.
Termin składania dokumentów: 19.10.2021 r.
Wymiar czasu pracy – 1 etat
 
1.    Wymagania niezbędne:

Kandydat powinien:
 1. posiadać obywatelstwo polskie; 
 2. posiadać pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych; 
 3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią; 
 4. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 5. posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku tj. wykształcenie wyższe oraz 3 letni staż pracy.
2.    Wymagania dodatkowe:

Kandydat powinien:

 1. posiadać wykształcenie wyższe preferowane, tj. administracyjne, prawo
 2. posiadać doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania czynności na ww. stanowisku: wykształcenie wyższe oraz 3 lata stażu pracy; 
 3. posiadać znajomość aktów prawnych stosowanych na stanowisku pracy tj.:

  a)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  b)   ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  c)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  d)   ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  e)    ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  f)    ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  g)   rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 4. posiadać umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, w tym poczty elektronicznej, ePUAP; 
 5. wykazywać się dokładnością, komunikatywnością, dyspozycyjnością, systematycznością;  
 6. posiadać zdolność analitycznego myślenia.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego, Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi Gminy;
 2. Realizacja czynności związanych z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych przez  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego oraz nadzór nad realizowaniem kalendarza spotkań; 
 3. Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych, a w szczególności:

  a)      prowadzenie obsługi kancelaryjnej oraz sekretariatu Urzędu;
  b)      przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu;
  c)      prowadzenie  rejestru przesyłek wpływających;
  d)      powadzenie rejestru delegacji służbowych;
  e)      prowadzenie rejestru zgłoszonych skarg i wniosków i petycji oraz przekazywanie ich do załatwienia osobom i jednostkom organizacyjnym;
  f)       prowadzenie rejestru  i zbioru zarządzeń Burmistrza Sępólna Krajeńskiego jako organu gminy;
  g)      prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;
  h)      prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
  i)       prowadzenie rejestru zgłoszonych odwołań i reklamacji oraz przekazywanie ich do załatwienia kierownikom referatów oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy;
 4. Prowadzenie prenumeraty czasopism; 
 5. Kompletowanie informacji prasowych dotyczących Gminy Sępólno Krajeńskie; 
 6. Zamawianie druków akcydensowych; 
 7. Zamawianie pieczęci urzędowych oraz prowadzenie rejestru ewidencji pieczęci i pieczątek; 
 8. Obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy; 
 9. Protokołowanie zebrań organów jednostek pomocniczych Gminy organizowanych przez Burmistrza; 
 10. Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów z Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy bądź kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu, 
 11. Odbiór przesyłek pocztowych oraz innych przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, 
 12. Poświadczenie własnoręczności podpisów oraz poświadczania zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii – w zakresie dokonywanym przez organ administracji samorządowej, 
 13. Opracowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań, w tym opracowywanie aktualnych danych do Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
 14. Prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw Referatu Organizacyjnego, w tym  publikacja zarządzeń Burmistrza w BIP, 
 15. Przekazywanie dokumentów z prowadzonego stanowiska pracy do archiwum zakładowego według Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, 
 16. Przestrzeganie przepisów ujętych w:
a)      rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia          2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
b)      ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4.    Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae; 
 3. kserokopie świadectw pracy; 
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; 
 7. oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie; 
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; 
 10. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”; 
 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych; 
 12. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
5.    Warunki pracy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Miejsce pracy na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim  (budynek nie jest wyposażony w podjazd dla wózków). Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

6.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie pokój nr 10 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – inspektor ds. obsługi kancelaryjno-biurowej oraz sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.” od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek, środę, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, we wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:00, w piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 19.10.2021 r.

Dokumenty aplikacyjne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) można składać drogą elektroniczną na skrzynkę sekretariat@gmina-sepolno.pl bądź skrzynkę aplikacji e-puap na koncie Gminy Sępólno Krajeńskie w terminie do dnia 19.10.2021 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (ważna data wpływu do Urzędu, data stempla pocztowego w przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego, data wpływu na elektroniczną skrzynkę pocztową oraz skrzynkę aplikacji e-puap w przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gmina-sepolno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.
 
7.    Informacja dot. dokumentów aplikacyjnych.
 1. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 2. dokumenty aplikacyjne osób, które zostały umieszczone w protokole zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 regulaminu, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru. 
 3. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru. Po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
 
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski  
 
 
 
Sępólno Krajeńskie, dnia  08.10.2021 r.


Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Edyta Łucyszyn (8 października 2021)
Opublikował: Michał Otlewski (8 października 2021, 11:54:02)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (8 października 2021, 16:32:59)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207