zamówienie na:

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komierowie

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Komierowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: OSP.1.2023
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 24 marca 2023  11:00
wynik postępowania: jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy MOTO-TRUCK Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  
Ogłoszenie o zamówieniu (140kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (434kB) pdf
Załączniki do SWZ od 1 do 6 (297kB) zip


Dokumenty zamówienia znajdują się na stronie prowadzonego postępowania na Platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da3a0cee-c3f3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
ID postępowania: ocds-148610-da3a0cee-c3f3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Zamawiający, Ochotnicza Straż Pożarna w Komierowie, Komierowo 19A, 89-400 Sępólno Krajeńskie, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 950 000,00 zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert (157kB) pdf

13.04.2023 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (164kB) pdf

24.04.2023 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania (65kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jolanta Tryk (16 marca 2023, 14:28:40)

Ostatnia zmiana: Jolanta Tryk (24 kwietnia 2023, 14:03:57)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 444