zamówienie na:

Budowa skateparku w miejscowości Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.2.2023
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 17 lutego 2023  11:00
wynik postępowania: jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy DOMBUD Anna Zadorożna Ryszard Zadorożny Spółka Jawna, ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  
Ogłoszenie o zamówieniu (165kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (1142kB) pdf
Załączniki od 1 do 8 do SWZ (1570kB) zip
Załączniki od 9 do 11 do SWZ (13kB) word

Dokumenty zamówienia znajdują się na stronie prowadzonego postępowania na Platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c033d57a-a163-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
ID postępowania: ocds-148610-c033d57a-a163-11ed-b8d9-2a18c1f2976f


17.02.2023 r.

13.03.2023

03.04.2023

metryczka


Odpowiada za treść: Jolanta Tryk
Opublikował: Jolanta Tryk (1 lutego 2023, 15:10:36)

Ostatnia zmiana: Jolanta Tryk (3 kwietnia 2023, 12:37:51)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 563