Obwieszczenie o wydanej decyzji IRG.6220.7.2013


                                                                             Sępólno Krajeński, dnia 12-09-2013r.
IRG.6220.7.2013
                                              OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia
że w dniu 12-09-2013 r. została wydana na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul.Okrzei 74a, 87-800 Włocławek, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marcin Grzelczyk - WPUP MELBUD s.c. Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler  
ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Melioracji gruntów rolnych Iłowo” gmina Sępólno Krajeńskie
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi  z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli  i władających oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B).
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń sołectwa Iłowo, Jazdrowo, Radońsk, Lutowo – Gmina Sępólno Krajeńskie, Sypniewo, Jeleń  - Gmina Więcbork, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl
Pouczenie
Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).
                                                                        Z up. Burmistrza
                                                                        mgr inż Maria Grochowska
                                                 Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
Sporządziła: Małgorzata Barabach
Data: 12-09-2013r.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (12 września 2013)
Opublikował: Barabach Małgorzata (12 września 2013, 12:47:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 993