Zawiadomienie o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa


                                  
                                   Sępólno Krajeńskie, 9 sierpnia 2013 r.
IRG.6220.7.2013
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
 
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul.Okrzei 74a, 87-800 Włocławek, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marcin Grzelczyk - WPUP MELBUD s.c. Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler   ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
 
„Melioracji gruntów rolnych Iłowo” gmina Sępólno Krajeńskie”
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację:
 
1) o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa (wszystkich zainteresowanych),
w ramach którego umożliwia się:
a)    zapoznanie z uzupełnionym  raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, przedłożonym w tut. Urzędzie w dniu 08.08.2013 r. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
b)   składanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia tj. od 13 sierpnia 2013 r. do  03 września 2013 r. w następujący sposób:
·         pisemnie na adres: Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
·         ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
·         drogą elektroniczną na sekretariat@gmina-sepolno.pl.
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na podstawie przedłożonego raportu oraz wydanych uzgodnieniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w toku postępowania rozpatrzy wniesione uwagi i wnioski, a w uzasadnieniu swojej decyzji wskaże, w jakim zakresie zostały one wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, nie zostaną rozpatrzone.
 
 
 
Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
Niniejsze zawiadomienie zamieszczono :
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
- na tablicy ogłoszeń Iłowo, Jazdrowo, Radońsk, Lutowo – Gmina Sępólno Krajeńskie
- na tablicy ogłoszeń Sypniewo, Jeleń  - Gmina Więcbork
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku

metryczka


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (9 sierpnia 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (9 sierpnia 2013, 14:46:32)

Ostatnia zmiana: Anna Sotkiewicz-Tumanik (9 sierpnia 2013, 14:53:20)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1295