Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Sępólno Krajeński, dnia 15.07.2013 r.
IRG.6220.8.2013
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia
że w dniu 15.07.2013 r. została wydana na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Uzbrojeniu terenu zabudowy rzemieślniczej w Sępólnie Krajeńskim na działkach: 21, 22, 27/2, 28, 29, 34, 37, 47, 48, 87/1, 87/2, 89, 92, 93, 94, 96/1, 96/2, 124/3, 164/1, 30,33, 36, 44, 45, 46, 91, 95, 128/17, 128/42, 128/43, 26 obręb 2 w Sępólnie Krajeńskim”.
 
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi  z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli  i władających oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B).
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń Samorządu Osiedla 2, sołectwa Sikorz, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl
 
Pouczenie
Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (15 lipca 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (15 lipca 2013, 14:25:33)

Ostatnia zmiana: Anna Sotkiewicz-Tumanik (15 lipca 2013, 14:34:12)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1088