Budowa wodociągu w Skarpie

               
                                                                             Obwieszczenie
                                                             Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamia się
że w dniu  16 kwietnia 2010 roku, zostało wszczęte postępowanie na Gmiony Sępólno Krajeńskie z siedzibą w Sępólnie Kraj. ul. T. Kościuszki 11 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Skarpa, obręb geodezyjny Trzciany, gmina Sępólno Kraj.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                                                   Z up. Burmistrza 
                                                   mgr Bartosz Łangowski
                                                   kierownik referatu inwestycji, 
                                                   rozwoju gospodarczego, turystyki i sportu
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na tablicy ogłoszeń sołectwa Skarpa ……………………………
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (16 kwietnia 2010)
Opublikował: Barabach Małgorzata (16 kwietnia 2010, 12:56:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1401