Zakonczenie wodociag Irg 7624/10/09


 
Irg. 7624/10/09                                                              Sępólno Kraj. 2009-06-03
 
 
 
                                                                 OBWIESZCZENIE
                                                     Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
 
Zgodnie z art. 33  ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2009r. na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa sieci wodociągowej Lutowo-Wiśniewka, gmina Sępólno Kraj, na działkach o nr ew.: obręb Lutowo: 591, 590, 484, 639/1, 485, 498/1, 592, 482/2, 482/6, 561, 230, 565, 245/7, 248, 245/6, 231, 567/1, 232/12, 232/3, 232/6, 232/8, 234, 235, 623/3, 236/1, 566/2, obręb Wiśniewka: 46, 48/1, 51/11, 51/12.
 
Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel.(052) 389 42 40, pokój nr 7b, 7c.
 
 
                                                        Z up. Burmistrza
                                                        mgr Bartosz Łangowski
                                                        Kierownik referatu inwestycji,
                                                        rozwoju gospodarczyego, turystyki i sportu
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (3 czerwca 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (3 czerwca 2009, 11:34:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202