Obwieszczenie irg 7624/11/09 stacja cyfrowa

Irg 7624/11/09                                                                    Sępólno Kraj. 2009-05-14
           
 
                                        O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm), zgodnie z art. 74 ust. 2 , art. 39 oraz art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Al. Jerozolimskiej 181, 02-222 Warszawa z upoważnienia której występuje Pan Maciej Mechliński, Elfeko SA. Ul. Hutnicza 20a, 81-061 Gdynia   z dnia 14 maja 2009r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era BTS 35855 Zalesie, zlokalizowanej we wsi Zalesie, dz. nr 108/3, gmina Sępólno Krajeńskie.
          Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W ciągu 21 dni od daty wywieszenia ogłoszenia strony mogą zapoznawać się               z powyższym wnioskiem oraz wnosić uwagi i wnioski  w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pok. Nr 7b w godz. od 8.00 do 15.00 (sprawę prowadzi Referat Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu –      tel. 3894240).
 
 
                                             Z up. Burmistrza
                                             mgr Bartosz Łangowski
                                             Kierownik referatu inwestycji, rozwoju gospodarczego
                                             turystyki i Sportu

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (20 maja 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (20 maja 2009, 11:47:41)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (20 maja 2009, 12:00:44)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1386