Obwieszczenie o wszczeciu postępowania odbudowa hali produkcyjnej

Irg 7624/8/09                                                                Sępólno Kraj. 2009-03-26
           
 
                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm), zgodnie z art. 74 ust. 2 , art. 39 oraz art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek
Firmy PPHU „Acer” Andrzej Sołtysiński zam. przy ul. Klonowej 17, 89-606 Charzykowy/ adres do kresp. ul. T. Kościuszki 24, 89-400 Sępólno Kraj. z dnia 24 marca 2009r.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie budynku produkcyjnego  z zapleczem na potrzeby istniejącego zakładu stolarskiego,  na działce nr 160 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Sępólnie Kraj.
           Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W ciągu 21 dni od daty wywieszenia ogłoszenia strony mogą zapoznawać się               z powyższym wnioskiem oraz wnosić uwagi i wnioski  w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pok. Nr 7b w godz. od 8.00 do 15.00 (sprawę prowadzi Referat Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu –      tel. 3894240).
 
                                               Z up. Burmistrza
                                               mgr Bartosz Łangowski
                                               Kierownik Referatu Inwestycji, Razwoju Gospodarczego,
                                               Turystyki i Sportu

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (26 marca 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 marca 2009, 09:32:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1266