zakończenie ziemińscy

Irg. 7624/6/09                                                                   Sępólno Kraj. 2009-03-23
 
 
 
                                                OBWIESZCZENIE
                                                  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
 
Zgodnie z art. 33  ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 22 marca 2009r. na wniosek
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Spółka Cywilna Wioletta i Leszek Ziemińscy została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. rozbudowa zakładu stolarskiego PPHU Wioletta i Leszek Ziemińscy, na działce o nr 126/16 położonej w obrębie nr 2 przy ul. Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim.  
 
Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel.(052) 389 42 40, pokój nr 7b, 7c.
                                                              Z up. Burmistrza
                                                              mgr Bartosz Łangowski
                                                              Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                              Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu

 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (23 marca 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (23 marca 2009, 09:01:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1372