Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne nieruchomości położonej we Włościborzu

UCHWAŁA  Nr XI/      /2015
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  26 sierpnia 2015 r.


w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości położonej we Włościborzu

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  oraz art. 44 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości  położonej we Włościborzu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 166 o pow. 10200 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW BY2T/00028472/2.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr  XI/        /2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

 

   Działka nr 166 położona we Włosciborzu do roku 2011 stanowiła własność Gminy Sępólno Krajeńskie. Na nieruchomości urządzono boisko sportowe dla mieszkańców.  Orzeczeniem Komisji Regulacyjnej w Warszawie została zwrócona na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy. Według wcześniejszych ustaleń pomiędzy Gminą, a  Parafią nieruchomość miała być przekazana Gminie za nieruchomość zamienną o porównywalnej powierzchni. Jednakże z uwagi na decyzję Zgromadzenia Parafialnego, Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy zmieniła swoją decyzję i postanowiła działkę sprzedać.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M. 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 sierpnia 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 sierpnia 2015, 12:55:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 915