Projekt uchwały w sprawie sprzedazy nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

Projekt

 

UCHWAŁA   Nr  XXX/       /13         
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2013 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w  Sępólnie Krajeńskim


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Chopina w Sępólnie Krajeńskim, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 433/9 o pow. 403 m², zapisanej w księdze  wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 26582.
 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXX/       /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  28 lutego 2013

   
       Działka 433/9 stanowiąca własność Gminy Sępólno Krajeńskie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Targową, Chopina, Sienkiewicza w Sępólnie Krajeńskim stanowi cześć działki budowlanej. Pozostałą część działki stanowi działka nr 432/3 będąca własnością Skarbu Państwa. W związku z powyższym sprzedaż nieruchomość nastąpi w drodze przetargu
Sprawa sprzedaży nieruchomości została zaopiniowana pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (26 lutego 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (26 lutego 2013, 10:43:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1487