PROJEKT UCHWAŁY Nr XXI/…../ 08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA Nr  XXI/…../ 08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 czerwca 2008 r.


w sprawie  zaciągnięcia pożyczki

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:


           § 1.1  Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięć p.n.:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sępólnie Krajeńskim:  
1) Zespołu Szkół Nr 3;
2) Biblioteki Publicznej;
3) Centrum Kultury i Sztuki” w wysokości 1 525 000,00 zł (słownie: jeden milion
pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy) z uruchomieniem środków w 2008r.

2. Na spłatę zaciągniętej pożyczki zostaną przeznaczone środki uzyskane z wpływów 
z podatków.
3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie pożyczki w formie weksla „in blanco” bez poręczenia.
4. Okres spłaty pożyczki ustalono na czas do 7 lat. Planowana karencja w spłacie 12 miesięcy.
            § 2. Traci moc Uchwała Nr XX/145/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 29 maja 2008 roku.
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/       /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy zaciąganie pożyczek w określonej  wysokości nie wyrażanie zgody na ich zaciągnięcie stąd konieczność dokonania zmian w podjętej już uchwale w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek

U.L.


                                 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (17 czerwca 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (19 czerwca 2008, 09:42:01)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (19 czerwca 2008, 10:09:13)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1917