Streszczenie ofert na wsparcie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii

OPS. 8170/1/10/10                                              Sępólno Krajeńskie 15 stycznia 2010r.
 

                                                                                      wg rozdzielnika

   W nawiązaniu do otwartego konkursu ofert, mającego na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)–na wsparcie zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2010 dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż dokonał wyboru następujących ofert:

- zadanie nr 1 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, w  tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – odrzucono ofertę Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza, ul. Wojska Polskiego 22, Sępólno Krajeńskie z powodu braku możliwości udzielenia dotacji. Oferent jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych.
      Zgodnie z art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w zakresie zadań publicznych określonych w art. 4 tej ustawy.
     Ustawa stanowi, iż działalność pożytku publicznego (tj. działalność, która może być finansowana lub dofinansowana ze środków publicznych) może być prowadzona przez organizacje pozarządowe zdefiniowane jako niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysków osoby prawne lub jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisu ustawowego, w tym fundacje i stowarzyszenia;

- zadanie nr 2 profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii – przyjęto do dofinansowania ofertę Stowarzyszenia ,,Dorośli-Dzieciom”, ul. Szkolna 8, Sępólno Krajeńskie;

- zadanie nr 3 profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu- przyjęto do dofinansowania ofertę –Stowarzyszenia Klub Abstynenta ,,Jantar”, ul. Szkolna 8, Sępólno Krajeńskie.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sępólnie Krajeńskim
mgr Izabela Fröhlke-Zalewska

metryczka


Wytworzył: Izabela Fröhlke-Zalewska (15 stycznia 2010)
Opublikował: Marek Chart (19 stycznia 2010, 11:38:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1281