INFORMACJA !!!

INFORMACJA !!!


Na postawie art. 61 par. 1, par. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 3 pkt 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że przedłuża się do dnia 31 października 2009 r. okres zasiłkowego, na który ustalone zostało prawo do świadczeń rodzinnych,  oraz informuje o zmianie  zasad przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
 
Ustawą z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456), okres zasiłkowy ustalony został  na  okres  od 1 listopada  do  31  października  następnego  roku  kalendarzowego.
W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r.
Oznacza to, że:
- decyzje o prawie do świadczeń rodzinnych wydane przed 1 stycznia 2009 r., z terminem do 31 sierpnia 2009 r., winny być przedłużone do 31 października 2009 r. Zgodnie z art. 2 ww. ustawy, decyzja o przedłużeniu okresu, na jaki przyznaje się świadczenia, powinna zostać wydana z urzędu, nie są wymagane: zgoda strony ani złożenie przez stronę wniosku w tej sprawie.
Prawo do dodatków związanych z nauką dziecka ustalane jest odpowiednio do obowiązujących dotychczas zasad poświadczenia nauki dziecka, uwzględniając zarówno bieżący rok szkolny 2008/2009, jak i dwa miesiące (wrzesień, październik 2009) przyszłego roku szkolnego.
 
W związku z usunięciem, z dniem 1 stycznia 2009 r., ograniczenia terminu złożenia wniosku o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wniosek o ten dodatek może być złożony w każdym czasie przypadającym do końca okresu zasiłkowego. Dodatek przysługuje raz w roku szkolnym.
Oznacza to, że w bieżącym okresie zasiłkowym, wyjątkowo obejmującym rozpoczęcie dwóch lat szkolnych (1 września 2008 r. rozpoczął się rok szkolny 2008/2009, a 1 września 2009 r. rozpocznie się kolejny rok szkolny 2009/2010), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego będzie mógł być wypłacony dwa razy – pierwszy raz za rok szkolny 2008/2009 (większość świadczeniobiorców otrzymała już to świadczenie wraz z zasiłkiem rodzinnym przyznanym za wrzesień 2008 r. lub w późniejszych miesiącach) oraz drugi raz - w okresie wrzesień – październik 2009 r. za rok szkolny 2009/2010.
W kolejnych okresach zasiłkowych, które trwać będą od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługiwał będzie tylko raz i wypłacany będzie nie na początku, ale pod koniec okresu zasiłkowego.        
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (tj. od listopada 2009 r., do października 2010 r.) są przyjmowane od dnia 1 września 2009r.. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

DRUKI WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE SĄ WYDAWANE OD 1 WRZEŚNIA 2009 ROKU.
 
Do wniosku o zasiłek rodzinny na okres od listopada 2009 do października 2010,  należy przedłożyć:
·  dowód osobisty,
·  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym przychodzie w roku 2008 - wnioskodawca, małżonek, oraz dzieci w wieku od 18 do 25 lat, (zaświadczenie mówiące, że osoba się nie rozliczyła jest błędne i nie będzie przyjmowane)
·  zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2008,
·  zaświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach  w roku 2008,
·  przetłumaczone zaświadczenie o osiągniętym dochodzie za granicą RP pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
·  zaświadczenie z ZUS lub  KRUS o wypłaconym zasiłku chorobowym, 
·  nakaz płatniczy podatku rolnego za rok 2008,
·  umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych,
·  zaświadczenie ze szkoły, internatu,
·  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy  (osoby bezrobotne w rodzinie),
·  umowa o pracę, staż, dzieło, lub inna  zawarta w roku 2009,
·  świadectwo pracy obejmujące rok 2008,
·  PIT 11, PIT 37 za rok 2008 - osoby, które chcą skorzystać  z procedury utraty dochodu za rok 2008,
·  zaświadczenie z  ZUS o opłaconych składach społecznych , odrębne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o przychodzie (mąż , żona) - osoby na urlopie wychowawczym,
· zaświadczenie z zakładu pracy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego.
 
W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Dziarnowska-Piszczek (7 sierpnia 2009)
Opublikował: Marek Chart (7 sierpnia 2009, 14:26:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1291