Uchwała nr II/10/06 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2006Uchwała nr II/10/06
Rady Miejskiej
z dnia 30 listopada 2006

stawek podatku od nieruchomości oraz poboru na 2007 rok

Na podstawie art. 5, art. 6 ust. i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, poz. 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 156, Nr 214, poz. 180; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 145; z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.), uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. Od gruntów:
         
1) od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności
    gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
    gruntów i budynków                                                                              - 0,53 zł

2) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
    retencyjne lub elektrowni wodnych                                                          - 3,65 zł

3) od 1 m² powierzchni gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i 
    budynków symbolem Ba- tereny przemysłowe, Bi- inne tereny 
    zabudowane, Bp- tereny zurbanizowane niezabudowane                           - 0,30 zł

4) od 1 m² powierzchni gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i
    budynków jako droga dr- w gospodarstwie rolnym                                    - 0,01 zł

5) od 1 m² powierzchni gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i
    budynków jako B- tereny mieszkalne 
    - w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
      publicznego przez organizacje pożytku publicznego                               - 0,17 zł  
                                     
2. Od budynków lub ich części:

1) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem
    działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części
    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                                 -14,20 zł

2) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych                          -  0,53 zł

3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie
    działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
    materiałem siewnym                                                                           - 7,13 zł

4) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie
    działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych                    - 3,75 zł

5) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków pozostałych oznaczonych
    w ewidencji gruntów i budynków jako budynki niemieszkalne,
    położonych na gruncie oznaczonym Bi- inne tereny zabudowane              - 6,00 zł

6) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków pozostałych oznaczonych
    w ewidencji gruntów i budynków jako budynki niemieszkalne, położone
    na gruncie oznaczonym symbolem B- tereny mieszkalne                       
    - w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
    publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                - 4,00 zł  
      
7) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków pozostałych będące
    własnością rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwo
    rolne za świadczenie uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym
    rolników lub przepisów dotyczących uzyskania renty strukturalnej             - 0,50 zł
 
3. Od  budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

§ 2. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości:

1. Podatnicy mogą uiszczać podatek od nieruchomości w kasie Urzędu lub na
    rachunek bankowy.
2. Na terenie wsi inkaso podatku od nieruchomości od osób fizycznych powierza
    się sołtysom.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/299/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z 
      dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalania stawek podatków i opłat lokalnych  
      oraz zasad i terminu ich poboru na 2006 rok.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVII/310/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z 
      dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zmiany stawek podatków i opłat lokalnych oraz 
      zasad i terminu ich poboru na 2006 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
      Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
             Tomasz Cyganek_______________________________
*1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

           Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst. Jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).


Uzasadnienie do uchwały Nr II/10/06
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2006 roku


w sprawie: stawek podatku od nieruchomości oraz poboru na 2007 rok


               Na podstawie art. 5 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ). Rada Miejska, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć górnej granicy stawek kwotowych podatku od nieruchomości ogłoszonych w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku.
Burmistrz proponując stawki podatku od nieruchomości na 2007 rok uwzględnił wnioski społeczeństwa, co do wpływu wysokości stawek do sytuacji dużej liczby mieszkańców naszej Gminy objętych bezrobociem i pomocą społeczną . Ustalony poziom wysokości stawek oraz zróżnicowanie ich wysokości dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania przyjęto jako kryterium uwzględnia konieczność zaspokojenia minimalnego poziomu życia podatników tak aby obciążenie z tytułu podatków, które zgodnie z art. 217 Konstytucji RP jest obowiązkiem  nie miało wpływu na pogorszenie życia podatnika oraz jego rodziny przy jednoczesnym utrzymaniu płynności finansowej Gminy.
Reasumując, należy stwierdzić, iż ustalony podział i poziom wysokości uwzględnia podane wyżej czynniki, co należy to oceniać w kontekście ważnego interesu podatników mając na względzie całokształt sytuacji finansowej podatników.  Nie oznacza to jednak, że wpływy z podatku od nieruchomości nie są  uwzględniane jako interes publiczny.
Stało się zasadne podjęcie stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok w przedstawionej wysokości przy zachowaniu 1,9 % wskaźnika wzrostu.


Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

 

metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (30 listopada 2006)
Opublikował: Milena Kujawa (5 grudnia 2006, 08:21:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1290