Uchwała nr XXVIII/244/05 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005

 
Uchwała nr XXVIII/244/05
Rady Miejskiej
z dnia 24 lutego 2005

w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113 , poz.984 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 , z 2004 r. Nr 102 , poz.1055 , Nr 116 , poz. 1203) ,oraz art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84 , Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 203 , poz.. 1966 , Nr 200 , poz. 1953, Nr 96 , poz. 874, Nr 188, poz. 1840 , z 2004r. Nr 92, poz 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123 , poz. 1291 ) Rada Miejska uchwala co następuje :


§ 1

 1. W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Sępólno Krajeńskie   
  wprowadza się preferencje podatkowe dla przedsiębiorców  tworzących nowe stałe miejsca pracy dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie .
 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedsiębiorcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną , której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą , z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność handlową. 
 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o nowym stałym miejscu pracy należy przez to rozumieć nowe stanowisko pracy, na którym zatrudniona jest przynajmniej 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 2

 1. Wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców  realizujących nowe inwestycje powodujące wzrost zatrudnienia .
 2. Przez nowe inwestycje należy rozumieć poniesione nakłady finansowe :  
  1) w środki trwałe związane z tworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa ,
  2) w środki trwałe służące rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego .
  3) na wartości niematerialne i prawne
 3. Tworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w określonym
  przedziale czasu w danym przedsiębiorstwie . Nie uważa się za tworzenie nowych  miejsc pracy przedsiębiorców powstałych w wyniku przekształcenia , likwidacji,  zmiany nazwy lub właściciela .
 4. Warunek utworzenia nowych miejsc  pracy uważa się za spełniony jeżeli nastąpił
  wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed oddaniem inwestycji , w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu  pracy .

§ 3

 1. Dla przedsiębiorców spełniających warunki określone w § 2 ust. 2 pkt. 1 wprowadza
  się zwolnienia w podatku od nieruchomości w zakresie zrealizowanej inwestycji :

  1) na okres 2 lat w przypadku utworzenia :
  a) od    5   nowych stałych miejsc pracy  -   10  % podstawy naliczenia
  b) od   20   nowych stałych miejsc pracy   - 20  % podstawy naliczenia
  c) od   40  nowych stałych miejsc pracy   -  40  % podstawy naliczenia
  d) od   60  nowych stałych miejsc pracy   -  60 % podstawy naliczenia
  e) od   100 nowych stałych miejsc pracy  -100 % podstawy naliczenia
 2. Dla przedsiębiorców spełniających warunki określone w § 2 ust.2 pkt 2 i 3
  wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości tj. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na które poniesiono nakłady finansowe . 

  1)      na okres 2 lat w przypadku utworzenia :
  a) od     5    nowych stałych miejsc pracy  -  10  % podstawy naliczenia
  b) od   20   nowych stałych miejsc pracy  -  20  % podstawy naliczenia
  c) od   40   nowych stałych miejsc pracy  -   40  % podstawy naliczenia
  d) od   60   nowych stałych miejsc pracy  -   60  % podstawy naliczenia
  e) od  100  nowych stałych miejsc pracy  - 100 % podstawy naliczenia
                  
 3. Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej uchwale może być udzielana
  wyłącznie przedsiębiorcom , dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwały , łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia , nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tysięcy EUR brutto . W przeciwnym wypadku zwolnienie z podatku od nieruchomości nie przysługuje . 

§ 4

 1. Podstawą do zastosowania zwolnienia z § 3 jest złożenie wniosku przez przedsiębiorcę w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwestycji do użytku .
 2. Zwolnienia o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 mają zastosowanie od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym złożono zgłoszenie .

 § 5

 1. Na początku każdego roku podatkowego w terminie do 31 stycznia podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć informację Burmistrzowi o warunkach uprawniających do dalszego zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 2. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia .
 3. Podatnik o którym  mowa w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia  miesiąca w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
 4. Podatnik który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 2 traci prawo do do zwolnienia  od początku roku podatkowego w którym wystąpiła okoliczność powodująca utratę tego prawa.
 5. Podatnik który wprowadził w błąd Burmistrza co do spełnienia warunków uprawniających  do uzyskania zwolnienia traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
 6. Podatnicy o których mowa w ust. 4 i 5 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych. 

§ 6

 1. Uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców posiadających zaległe zobowiązania  wobec budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie.w dniu złożenia wniosku .
 2. Uchwała ma zastosowanie dla przedsiębiorców , realizujących nowe inwestycje, począwszy od  1.01.2005 r.

 § 7

 1. Uchwały nie stosuje się do :
  1. pomocy udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie działalności  związanej z produkcją , przetwarzaniem i i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku   I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską .
  2. pomocy udzielanej w odniesieniu do działalności z eksportem , jeżeli  pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów  utworzenia i funkcjonowaniem  sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności  eksportowej
  3. pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed
   towarami przywożonymi . 

 § 8

Traci moc uchwała Nr  XLIV/433/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości .

§ 9

Uchwała obowiązuje od dnia 1.01.2005r. do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 10

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia .

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piekut

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/244/05
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 24 lutego 2005 roku

                Stosownie do brzmienia art.7 ust. 3 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska może wprowadzić inne zwolnienia podatkowe niż określone w/w ustawie oraz zawarte w odrębnych ustawach. Ustawodawca upoważniając w art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy rady gminy do wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości, miał na celu umożliwienie gminom prowadzenia w tym zakresie racjonalnej polityki podatkowej, która na danym terenie będzie najbardziej pożądana, z tymże uprawnienia te nie mogą stanowić podstawy do zwolnień „generalnych”.
            Burmistrz Sępólna Krajeńskiego proponuje przyjęcie uchwały z uwagi na „interes publiczny” - dobro, które powinno służyć zbiorowości lokalnej. Ulga ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania , co spowoduje ożywienie gospodarcze, a zarazem stworzy nowe miejsca pracy na terenie zagrożonym szczególnie wysokim bezrobociem .
             Burmistrz Sępólna Krajeńskiego dokonując wyboru branży prowadzonej działalności gospodarczej  podlegających zwolnieniu kierował się charakterem Gminy oraz jej uwarunkowaniami.
Przyjęcie uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości przysporzy korzyści potencjalnym inwestorom, a z drugiej strony zagwarantuje rozszerzenie rynku zbytu dla osób zajmujących się produkcją .
Gmina uzyska dodatkowe wpływy w postaci podatku dochodowego, a po okresie zwolnienia również w postaci podatku od nieruchomości , a uzyskane środki  pozwolą na realizację zadań określonych w budżecie.
 Komisje stałe Rady Miejskiej wyrażiły opinię w/w sprawie .       
 Burmistrz Sępólna Kraj. w dniu 3 lutego 2005 roku wystąpił do Urzędu Ochrony  Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w celu wydania opinii do projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis. Projekt otrzymał opinię pozytywną.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Piekut
metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (24 lutego 2005)
Opublikował: Milena Kujawa (13 lipca 2006, 14:55:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1769