Uchwała nr XXV/221/04 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru

 
 
Uchwała nr XXV/221/04
Rady Miejskiej
z dnia 25 listopada 2004

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz U. z 2001 Nr 142 poz.1591 ;z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558,Nr 113,poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102. 1055, Nr 116 poz.1203 ) oraz art.5 ust.1, art.6ust 12.,art.10 ust 1 i 2 , art. 14 pkt 1-3, art. 19 pkt.1 lit. a art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. N z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966, z 2004 r. Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291).


RADA  MIEJSKA
uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Uchwała określa stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych  i podatku od posiadania psów oraz stawki  opłaty lokalnej - targowej, a także zasady i terminy ich poboru obowiązujące na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie:

Rozdział II
Podatek od nieruchomości

§ 2

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

 1. Od gruntów:
  1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni - 0,50zł
  2)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,40zł
  3)pozostałych od 1m2  powierzchni - 0,13zł
  - w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni
 2. Od budynków lub ich części:
  1) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,50zł
  2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej - 13,50zł
  3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej - 6,90zł
  4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,60zł
  5) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,10zł
   - w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni
 3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 3

Podatnicy z terenu miasta uiszczają podatek od nieruchomości w kasie Urzędu Miejskiego w Sępólnie  Kraj., oraz za pośrednictwem   banków i urzędów pocztowych  na rachunek Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Kraj. Inkaso podatku od nieruchomości od osób fizycznych  powierza się na terenie wsi sołtysom.

Rozdział  III
Podatek od środków transportowych

§ 4

Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 1 - tabela nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 1 – tabela nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 2 – tabela nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 2 – tabela nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 3 – tabela nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 3 – tabela nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. od autobusu wg załącznika nr 4 – tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

Rozdział  IV
Podatek od posiadania psów

§ 5

Ustala się stawki podatku od posiadania psów w wysokości:

 1. Stawkę roczna podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 28,00 zł od jednego psa

§ 6

 1. Podatek pobiera się w połowie stawek jeżeli:
  1) obowiązek uiszczenia podatku wygasł w pierwszej połowie roku
  2) obowiązek uiszczenia podatku powstał w drugiej połowie roku.
 2. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a gdy obowiązek podatkowy powstanie w ciągu roku  w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

§ 7

 1. Wpłaty podatku można dokonać bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim
 2. Pobór podatku może odbywać się również  na terenie miasta w drodze inkasa za pośrednictwem Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 1, a na wsiach za pośrednictwem sołtysów.

Rozdział  V
Opłata targowa

§ 8

Ustala się stawki opłaty targowej:

 1. Od osób fizycznych, od osób prawnych i jednostek  organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
 2. Wysokość stawek opłaty targowej za każdy dzień wynosi:
  1)  przy sprzedaży zwierząt od każdej wystawionej sztuki dorosłej - 9 ,40zł

  2) przy sprzedaży prosiąt, cieląt, źrebiąt, kóz, owiec, itp. z samochodu lub przyczepy - 10,40zł

  3)  przy sprzedaży drobiu i zwierząt futerkowych:
  a) z samochodu, wozu, itp. - 9,20zł
  b) w pozostałych przypadkach - 5,40zł

  4)  przy sprzedaży artykułów żywnościowych przetworzonych:
  a) sprzedawanych z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 16,10zł
  b) z sektora lub namiotu w sektorze do 9m² - 16,10zł
  c)  w pozostałych przypadkach za 1m² - 2,20zł

  5)  przy sprzedaży artykułów żywnościowych nieprzetworzonych:
  a) z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 9,70zł
  przy sprzedaży artykułów rolnych nieprzetworzonych stosuje się ulgę 50%
  b) z sektora lub namiotu w sektorze do 9m² - 9,70zł
  c) w pozostałych przypadkach za 1m² - 2,20zł

  6)  przy sprzedaży innych artykułów niż żywnościowe:
  a) z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 22,40zł
  b) z sektora lub namiotu w sektorze do 9m² - 22,40zł
  c) w pozostałych przypadkach za 1m² - 3,20zł

  7)  opłata za rezerwację miejsca na targowisku przy rezerwacji jednego stanowiska na okres 1 miesiąca wynosi 21,00 zł

Przy jednoczesnej sprzedaży artykułów żywnościowych i pozostałych, stosuje się stawkę jak przy artykułach nieżywnościowych.

§ 9

Opłaty targowe pobierać będą upoważnieni inkasenci Urzędu Miejskiego oraz dzierżawcy wyłonieni w drodze przetargu.
Całość opłat inkasenci odprowadzają na rachunek dochodów budżetu Gminy.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 10

Traci moc uchwała nr XIV/119/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatków  i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej publikacji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/ 221 /04
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 25 listopada 2004 rok

Zgodnie z art.5 ust. 1i 2,art.10 ust. 1,art.14 pkt 1, art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 nr 9 poz. 84 z póź. zm./ Rada Miejska określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych,  od posiadania psów oraz wysokość stawek opłat lokalnych: targowej. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa granice stawek kwotowych, na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, który ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. Prezes GUS komunikatem z dnia 14 pażdziernika 2004  ogłosił, że wskażnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2003 roku w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2004roku wzrosły o 3,2 proc. / MP z 2004 nr 43, poz.763/, w związku z czym Minister Finansów określił górne stawki w rozporządzeniu z dnia 26 pażdziernika 2004 /MP 46 poz.794/  w sprawie określenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach  i opłatach lokalnych .  Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły opinię w/w sprawie , Burmistrz zaproponował podwyższenia stawek z roku 2004 r. o 4 % wzrostu .


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/ 221/04 z dnia 25 listopada 2004r  pobierz >> (39kB)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/ 221/04 z dnia 25 listopada 2004r  pobierz >> (40kB)

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/ 221/04 z dnia 25 listopada 2004r  pobierz >> (39kB)

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXV/ 221/04 z dnia 25 listopada 2004r  pobierz >> (28kB)
metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (25 listopada 2004)
Opublikował: Milena Kujawa (19 maja 2006, 13:46:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1481