Zakończenie - lokalizacja inwestycji celu publicznego

 
 
Znak: IRG.6733.13.2011
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 2 grudnia 2011 r. 
 
Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  
zawiadamiam strony postępowania  
że w dniu 2 grudnia 2011 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na przebudowie napowietrznej lini elektroenergetycznej SN-15 kV na działkach o nr ewidencyjnym: 371 obręb Sikorz, 305/1, 306/5, 307/1, 392/3 obręb Włościbórz, 95/14 obręb Komierowo.
na wniosek:
Firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło ul. Nowa 41a,
89-100 Nakło nad Notecią
 
W imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa:
Firmie ELTEL NETWORKS OLSZTYN Spółka Akcyjna
z siedzibą Gutkowo81D
11-041 Olsztyn
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 0-52 3894240) w godzinach 73º-153º w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 Z up. Burmistrza
mrg Marcin Koniszewski
p.o. kierownika referatu inwestycji,
rozwoju gospdoarczego, turystyki i sportu
 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołtys Wsi Sikorz
- Sołtys Wsi Włościbórz
- Sołtys Wsi Komierowo
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (21 grudnia 2011)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 grudnia 2011, 07:28:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1372