obwieszczenie celu publicznego ponownie barłóg


Irg 7624/2/10                                                                       Sępólno Kraj. 2010-09-28
           
 
O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm), zgodnie z art. 74 ust. 2 , art. 39 oraz art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.)
           Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że w ślad za decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego o nr SKO-4220/48/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 r. ponownie rozpatruje wniosek pana Zbigniewa Barłoga zam. przy ul. Jagodowej 11, Nowa Wieś Wielka w imieniu którego występuje Pan Remigiusz Napierała zam. przy ul. Przemysłowej 37/10, Poznań z dnia 9 września 2010r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  
 
Budowa zakładu konstrukcji stalowych METALBARK – oddział w Sikorzu, na działce o nr ewid. 9/14, obręb Sikorz.
          Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W ciągu 21 dni od daty wywieszenia ogłoszenia strony mogą zapoznawać się  z powyższym wnioskiem oraz wnosić uwagi i wnioski  w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pok. Nr 7b w godz. od 8.00 do 15.00 (sprawę prowadzi Referat Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu –      tel. 3894240).
 
 
 
 
p.o. Kierownik Referatu
Inwestycji Rozwoju Gospodarczego,
 Rozwoju Turystyki i Sportu
mgr Marcin Koniszewski

metryczka


Wytworzył: Administrator (28 września 2010)
Opublikował: Administrator (28 września 2010, 09:33:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1405