Uchwała Nr 265/X/97 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1997 r.

41
Uchwała Nr 265/X/97
Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 1997 r.

w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępolno Krajeńskie.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępolno Krajeńskie uchwalonego uchwałą Nr 40/Vl/92 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 71 z późn.zm.) w zakresie określonym w dalszych przepisach uchwały oraz na rysunkach zmian planu, stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 2. Przedmiotem ustaleń zmian planu są:
1) teren   zabudowy   mieszkaniowej   we   wsi Niechorz oznaczony symbolem 4.18 MN,
2) teren rzemiosła produkcyjnego i   magazynów   typu   hurtownie   we   wsi
Świdwie oznaczony symbolem 8.7 UR, S,
3) zasady   obsługi   w   zakresie   komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 3.1. Integralną częścią uchwały są rysunki zawierające odniesienia przestrzenne zmian planu wymienione w § 1.
2. Następujące   oznaczenia   graficzne   w rysunkach   zmian   planu   są   obowiązującymi ustaleniami:
1) granice obszaru zmiany planu,
2) linie    rozgraniczające    tereny    o   różnym przeznaczeniu,
3) linie      zabudowy      (ściśle      określone, nieprzekraczalne),
4) linie podziału wewnętrznego terenów.
3. Zasady zagospodarowania wymagające dokładniejszych      odniesień      przestrzennych przedstawia rysunek wykonany w skali 1:1000.

§ 4.1. Uchwała ustanawia obowiązujące na obszarach zmian planu przepisy gminne, dotyczące        przeznaczenia        i        sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy i warunki.

2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały mają zastosowanie przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 5. Każda zmiana planu miejscowego w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, jest zamiennym planem miejscowym obowiązującym na obszarze objętym zmianą.


Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§ 6. Ustalenia wspólne dla terenów objętych zmianami planu:
1) obowiązuje   zakaz   podziału   gruntów   na innych zasadach niż określone w uchwale,
2) forma budynków powinna nawiązywać do architektury regionalnej, przy zastosowaniu
tradycyjnych materiałów ich zewnętrznego wykończenia (bez ograniczeń w zakresie
konstrukcji),
3) gromadzenie   odpadków   w   zamykanych przenośnych pojemnikach a ich wywóz na
miejsce wskazane przez Urząd Miejski,
4) zasilanie   w   energię   elektryczną   według ustaleń     dla     poszczególnych     terenów
przyjętych     w     oparciu     o     uzyskane zapewnienie dostawy energii, wydane przez
Rejon Energetyczny w Nakle n. Notecią,
5) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z zachowaniem
wymogów obrony cywilnej,
6) do ogrzewania budynków należy stosować paliwa  stałe  o  niskiej   zawartości  siarki,
zalecane źródła energii cieplnej - energia elektryczna, gaz lub olej opałowy,
7) w       przypadku       odkrycia       obiektów archeologicznych w trakcie prac ziemnych,
należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§  7.  Ustalenia dotyczące  poszczególnych terenów    oznaczonych    symbolami    według miejscowości: Niechorz: 1) 4.18 MN - określony na załączniku Nr 1 i Nr 2 , powierzchnia ok. 1,25 ha (działki nr 300/3, 300/4 i część 299);

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,    dla   którego    ustala   się
następujące warunki:
a) granice terenu, podział wewnętrzny na działki oraz zasady zabudowy i obsługi
komunikacyjnej według ustaleń rysunku - załącznik Nr 2,
b) w kształtowaniu zabudowy obowiązuje zasada umieszczania w jednej bryle (pod wspólnym dachem) również pomieszczeń gospodarczych związanych
z funkcją terenu, powierzchnia zabudowana budynku do 220 m2,
c) budynki parterowe z wysokimi dachami i    poddaszem    użytkowym,    poziomy
parterów wyniesione ponad otaczający teren nie więcej niż 0,8 m, wysokość
budynków do 10,0 m (licząc od najniżej położonego    narożnika    do    kalenicy),
dachy       dwu       lub       czterospadowe  nachyleniu 27°-45°, pokryte dachówką
lub materiałem dachówkopodobnym,
e) dopuszcza  się   usługi   wbudowane  nie powodujące     zagrożeń     dla    zdrowia
1 uciążliwości   -   na   powierzchni   nie większej      niż      30%      powierzchni
całkowitej budynku,
f) powierzchnia      ekologicznie      czynna działki,   którą   należy   zagospodarować
zielenią powinna stanowić co najmniej 60%   a   obsadzenie   zielenią   powinno
uwzględniać   zachowanie   wymaganych odległości   od   przebiegających   przez
teren    sieci    podziemnego    uzbrojenia (woda i kabel),
g) zaopatrzenie   w   wodę   z   istniejącego wodociągu, a odprowadzenie ścieków do
szczelnych    wybieralnych    zbiorników z      zapewnieniem       ich      usuwania
i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów,
h) przebiegający przez teren kabel telekomunikacyjny do przełożenia poza granicę obszaru zmiany planu,
i) zasilanie w energię elektryczny ze stacji transformatorowej "Sępolno Koronowska" przebudowanej na SIS pb 20/250 i wyprowadzeniu obwodu. który należy powiązać z istniejącym odgałęzieniem linii 04 kV przebiegającym przez projektowane osiedle.
Świdwie

2) 8.7 UR. S - określony na załączniku Nr I, povvier7xhnia około 1,96 ha (działki nr 58/3 i 58/7)
Teren rzemiosła produkcyjnego i magazynów typu hurtownie, z wyłączeniem branży spożywczej; nie wyklucza się budynku mieszkalnego właściciela bez prawa wydzielenia odrębnej działki:

Dla terenu ustala się następujące warunki:
a) obsługa     komunikacyjna     istniejącym wjazdem z drogi krajowej regionalnej
2 KK-R 241 Wągrowiec-Nakło-Sępólno Krajeńskie,
b) możliwość       rozbudowy       obiektów istniejącej betoniarni na działce nr 58/3
pod warunkiem zachowania odległości co   najmniej   25,0   m   od   zewnętrznej
krawędzi drogi krajowej,
c) uciążliwość     działalności     usługowo- produkcyjnej    nie    może    przekraczać
granic własności terenu, a w procesach technologicznych    obowiązuje
zastosowanie    środków"   technicznych skutecznie     chroniących     środowisko
przed zanieczyszczeniem,
cl) łączna powierzchnia zabudowana budynków nie powinna przekraczać 35% powierzchni terenu,
e) budynki     produkcyjne,     magazynowe i pomocnicze - parterowe z ewentualnym
poddaszem  użytkowym,  wysokości  do 9,0 m, pokryte dachówką lub materiałem
dachówkopodobnym, nie wyklucza się dachów     płaskich     pod     warunkiem
zastosowania     na     całym     obwodzie stromych daszków osłaniających,
f) w      przypadku      budowy      budynku mieszkalnego   właściciela   obowiązują
warunki jak w pkt 1, lit. b-d,
g) w    zagospodarowaniu   działki    należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsc dla
czasowego postoju samochodów,
h) powierzchnia ekologicznie czynna (zieleń) powinna stanowić co najmniej 25% powierzchni terenu, przy zastosowaniu zieleni szpalerowej (szerokości około 4,0 m) wzdłuż ogrodzenia oraz w celu oddzielenia ewentualnej części mieszkalnej,
i) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,
j) odprowadzenie ścieków do szczelnych wybieralnych zbiorników z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów; jeżeli ilość ścieków przekroczy 2 m"7dobę, na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii sanitarnej,
k) zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej "Chmielniki I" po jej przystosowaniu do zwiększonego obciążenia i wyprowadzeniu obwodu.

Rozdział 3
Przepisy ogólne

§ 8. Ustala się jednorazowy opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy ich sprzedaży na 20%.

§ 9.  W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą należy w  tekście   i   rysunku   planu wymienionego w §  1 wprowadzić następujące zmiany porządkowe: {) w rozdziale II tekstu planu:
a) zmienić   symbol   terenu   8.7   UR   na 8.7 UR, S i skreślić tekst ustaleń,
b) dopisać nowy symbol terenu 4.18 MN,
c) zmiany opatrzyć informacją:
"Obowiązują        ustalenia        uchwały Nr 265/X/97 Rady Miejskiej w Sępolnie
Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1997 r.",

2) w   rysunku    planu    wprowadzić    zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępolnie Krajeńskim.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego i obowiązuje po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Spychała

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (13 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (13 kwietnia 2005, 11:47:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1636