zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6220.7.2022

Sępólno Krajeńskie, dnia 2023-03-13
IRG.6220.7.2022
 
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.),
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 w dniu 13 marca 2023r. została wydana decyzja ustająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie instalacji fotowoltaicznych na działkach o nr ewid. 332/6, 333/4, 339/7, 278/5, 278/7, 321/6, 283, 325/2 w miejscowości Włościbórz gmina Sępólno Krajeńskie”
Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia Sołectwo Włościbórz.
Z ww. decyzją oraz opiniami  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.9022.1.1.33.2022 z dnia 18-01-2023r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażonej w postanowieniu znak: WOO.4221.5.2023.AG1.2 z dnia 02-02-2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” opinia znak: GD.ZZŚ.1.435.59.2022.SJ z dnia 03-03-2022r. można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.)


Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz-Tumnik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju GospodarczegoWywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu……………….….
      zdjęto dnia……………. ……….
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (13 marca 2023)
Opublikował: Barabach Małgorzata (13 marca 2023, 14:53:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153