zawiadomienie o wydanej decyzji CP IRG. 6733..23.2022

Znak: IRG.6733.23.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 24 października 2022r. 
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 2000), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 24 października 2022r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działce ewid. nr 6/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 0011 Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie i na działce ewid. nr 132, położonej w obrębie geodezyjnym nr 0009 Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie, dla zasilania działki nr 131/13 w miejscowości Piaseczno.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
  Z-ca Burmistrza
mgr inż Marek Zieńko
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Piaseczno


 
 
 
 
 
Wywieszono w dniu …………………………….        Zdjęto w dniu …………………………….
Podpis ………………………………………………..         Podpis ………..……………………………..

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (24 października 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (24 października 2022, 09:24:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242