IRG. 6733.5.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Piaseczno

 Sępólno Krajeńskie 2022-03-28
IRG.6733.5.2022
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.)
zawiadamia się
 
                     że w dniu   28 marca 2022 roku, zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjną wraz z infrastrukturą techniczną  na działkach o nr ewid. 85, 69/30 położonych w obrębie 0009 Piaseczno gmina Sępólno Krajeńskie”.
                     Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju GospodarczegoNiniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Piaseczno
 
Wywieszono w dniu …………………………….   Zdjęto w dniu …………………………….
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (31 marca 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (31 marca 2022, 15:04:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342