Zawiadomienie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w msc. Trzciany

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-12-27
IRG.6220.25.2022
 
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.),
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 w dniu 27 grudnia 2022r. została wydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzciany gmina Sępólno Krajeńskie”
Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia Sołectwo Trzciany.
Z ww. decyzją oraz opiniami  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.9022.1.1.22.2022 z dnia 12-10-2022r.    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażonej w postanowieniu znak: WOO.4220.978.2022.OD.5 z dnia 27-12-2022r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinia znak: GD.ZZŚ.1.435.267.2022.SJ z dnia 30-11-2022r. można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.),
 
 
  Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu……………….….
      zdjęto dnia……………. ……….
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (27 grudnia 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (27 grudnia 2022, 15:26:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184