zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6733.17.1.2020.2021 gazociąg Piaseczno

  
Znak: Irg.6733.17.1.2020.2021
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 stycznia 2021r. 
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 28 stycznia 2021r. została wydana decyzja zmieniająca ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o numerach ewid.: 85, 166, 165/3, 165/1 i 72/18, położonych w obrębie geodezyjnym nr 0009 Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie
 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
  Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Piaseczno


 
 
 
 
 
Wywieszono w dniu …………………………….        Zdjęto w dniu …………………………….
Podpis ………………………………………………..         Podpis ………..……………………………..

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (28 stycznia 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (28 stycznia 2021, 14:17:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386