Obwieszczenie o wszczęcie postępowania Irg. 6220.45.2020 ZGK budowa kotłowni

 
                                                                                               Sępólno Krajeńskie, 2020-10-28
Irg.6220.45.2020
 
OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą Kpa oraz art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),
zawiadamia strony
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22 października 2020 r. złożony przez Firmę Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kotłowni miejskiej opalanej gazem naturalnym o mocy do 6MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 124/3 położonej w obrębie ewid. nr 0002  Sępólno Krajeńskie”
Dodatkowo informuję o wystąpieniu z prośbą o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B  w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim oraz na tablicy Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 2, a także na stronie internetowej - www.bip.gmina-sepolno.pl
 
   Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik 
kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu…………….…..

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (30 października 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (30 października 2020, 11:06:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 346