zawiadomienie o wydanych postanowieniach mdd

Sępólno Krajeńskie, dnia 2019-04-01
 
Irg.6220.2.2019 
  
OBWIESZCZENIE 
 
Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz.2081)
 
zawiadamiam strony postępowania, iż
w toku prowadzonego postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
 
„Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową posadowioną na działkach nr 252/5 i 236 obręb 0005 Sępólno Krajeńskie, przy ul. Koronowskiej 22 w Sępólnie Krajeńskim”  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

wszczętego na wniosek:
Fabryki Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o.,  ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Kraj. reprezentowanej przez Pana Lesława Piekarz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim pismem znak:  N.NZ.401.3.2019 z dnia 30-01-2019r. stwierdził, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak: WOO.4220.43.2019.JO1.2 z dnia 12-02-2019r. stwierdził, iż dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
Państwowe  Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opinią z dnia 29-03-2019r. znak GD.RZŚ.435.199.2019.DK.2 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia.
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uwzględniając środowiskowe uwarunkowania wynikające z realizacji w/w przedsięwzięcia, jak również biorąc pod uwagę opinię powyższych organów, dnia 01-04-2019r. wydał postanowienie znak: Irg.6220.2.2019, w którym stwierdził  potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
           
 Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego 
  
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (2 kwietnia 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (2 kwietnia 2019, 10:33:06)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (2 kwietnia 2019, 11:49:35)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 434