Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego o napięciu 15 kV, budowie stacji transformatorowej kontenerowej o napięciu 15 kV/0,4 kV i przebudowie wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej


   
Znak: Irg.6733.10.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 3 lipca 2018 r. 

 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 3 lipca 2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na przebudowie przyłącza elektroenergetycznego o napięciu 15 kV, budowie stacji transformatorowej kontenerowej  o napięciu 15 kV/0,4 kV i przebudowie wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej na działkach ewid. nr 252/1, 238, 253, 242 i 191/9, położonych w obrębie geodezyjnym nr 0005 Sępólno Krajeńskie, na wniosek:
 
Fabryka Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie
w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa
Pan Wiesław Szymańczak
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Burmistrza
                                                                                    Marek Zieńko
                                                                               Zastępca Burmistrza
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabacińśki (3 lipca 2018)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (3 lipca 2018, 15:31:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 517