Zawiadomienie o wydanej decyzji fotowoltaika II Irg. 6220.15.2015.2016


Irg.6220.15.2015.2016
 
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016 r poz. 353),
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 
 w dniu 20-05-2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowa farmy fotowoltaicznej „Sępólno Krajeńskie II”o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 40, obręb ewidencyjny Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie”
 informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia - sołectwo Świdwie, Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 1
 
2.      z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4242.43.2016/JM z dnia 24-03-2016r. (wpł. 31-03-2016r.) wraz z postanowieniem o sprostowaniu omyłki pisarskiej znak: WOO.4242.43.2016.JM.2 z dnia 05-04-2016r. (wpł. 11-04-2016r.)  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim –znak: N.NZ.401.8.2016 z dnia 16-03-2016r.  można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016 r poz. 353),

Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (23 maja 2016)
Opublikował: Barabach Małgorzata (23 maja 2016, 10:05:28)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (24 maja 2016, 13:49:07)
Zmieniono: poprawiono estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 551