Zawiadomienie o wydanym postanowieniu


Sępólno Krajeńskie, dnia 15-07-2016r.
Irg.6220.10.2016
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 23)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r poz. 353),
 
 
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek firmy ALMOR Alina Lacka z siedzibą w miejscowości Iłowo 53, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększeniu możliwości przetwórczych poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego mączki rybnej położonego w Iłowie na działce o nr  ewid. 14/7, obręb ewidencyjny Iłowo gmina Sępólno Krajeńskie”
 
zawiadamiam strony postępowania
1.      o wydaniu następujących dokumentów:
a)      opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, znak: N.NZ.401.16.2016 z dnia 30-06-2016r
b)      postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak:  WOO.4240.552.2016.MD1 z dnia 04-07-2016r. (wpł. 07-07-2016r.)  
 
2.  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uwzględniając środowiskowe uwarunkowania wynikające z realizacji w/w przedsięwzięcia jaka również biorąc pod uwagę opinię powyższych organów, dnia 15-07-2016r. wydał postanowienie znak Irg.6220.10.2016, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
 
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi                          z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli                                     i władających oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,             ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B).
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń sołectwa Iłowo – Gmina Sępólno Krajeńskie,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl, www.bazaoos.gdos.gov.pl, www.ekoportal.gov.pl
Każda z zainteresowanych stron może zapoznać się z zebranymi materiałami i dowodami, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).
   Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospdoarczego

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono :
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
- na stronie internetowej www.bazaoos.gdos.gov.pl
- na tablicy ogłoszeń sołectwa Iłowo

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (15 lipca 2016)
Opublikował: Barabach Małgorzata (15 lipca 2016, 12:59:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 590