Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

I.    Podstawa prawna
art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia   25 sierpnia 2015r.w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2019r., poz. 1541 ze zm.).

II. Wymagane dokumenty
1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego  świadczenia rekompensującego żołnierzom  z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.
2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej stwierdzające okres ćwiczeń oraz wysokość uposażenia (żołdu).
3. Zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy zawierające wysokość otrzymanego wynagrodzenia  z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielone przez 21 dni, wydane przez pracodawcę, stwierdzające, że zostało obliczone zgodnie z Dz.U. z 2018r., poz. 881,  a także informację o udzieleniu urlopu bezpłatnego i nie wypłaceniu za ten okres wynagrodzenia wg. wzoru załączonego do wniosku.
Alternatywnie:
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego utraconego     dochodu  uwzględniającego wysokość dochodu  uzyskanego przez żołnierza  z prowadzonej  działalności gospodarczej za rok poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych,
 - zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego,

III. Opłaty
Brak opłat.

IV. Termin załatwiania sprawy
Do 7 dni.

V. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, biuro nr 22, tel. 52 389 42 33


VI. Dodatkowe informacje
1. Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
2. Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.
3. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w pkt 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
4. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
5. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Burmistrz Sępólna Krajeńskiego na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
6. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
 
 
Załącznik:
  1. Druk wniosku o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy lub osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych, (16kB) word
  2. Wzór zaświadczenia dla pracodawcy, (13kB) word
  3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych. (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Basińska-Czachor (19 lutego 2020)
Opublikował: Michał Otlewski (19 lutego 2020, 18:35:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533