Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Koronowska i ul. Ogrodowa w Sępólnie Krajeńskim

 
 
Znak: Irg.6733.17.2015
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 28 grudnia 2015 r. 
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 919 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 28 grudnia 2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ewid. nr 350, nr 437, nr 512/1, nr 512/2, nr 518, położonych w obrębie geodezyjnym nr 4 w Sępólnie Krajeńskim, i na działkach ewid. nr 111, nr 120, nr 119, nr 181, położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim, dla zasilenia budynków zlokalizowanych przy trasie gazociągu, jako inwestycji liniowej, podziemnej, niewymagającej trwałego wydzielania terenu – gazociągu dystrybucyjnego rozprowadzającego w istniejącym układzie komunikacyjnym gaz ziemny (paliwo ekologiczne), na wniosek:
 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.
Odział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy
 z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, 85-097 Bydgoszcz
w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa
Pan Maciej Gibowski zam. ul. Krasickiego 15, 89-600 Chojnice
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                             Burmistrz Gminy Sępólno Krajeńskie
                                                                                      Waldemar Stupałkowski
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabacińśki (28 grudnia 2015)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (28 grudnia 2015, 12:08:37)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Kabaciński (28 grudnia 2015, 12:11:36)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 642