Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia. Na działkach o nr ewidencyjnym 517/1, 487/2, 487/1, 480/1, 478/3, 518 obręb geodezyjny nr 4 w Sępólnie Krajeńskim oraz na działce o nr ewidencyjnym 129 obręb geodezyjny nr 5 w Sępólnie Krajeńskim.


Sępólno Krajeńskie 24.03.2015 r.
Irg.6733.6.2015
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  19 marca 2015 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 18 marca 2015 r. (wpł. 19.03.2015 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Odział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy  z siedzibą przy ul. Jagielońskiej 42, 85-097 Bydgoszcz w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Maciej Gibowski zam. ul. Krasickiego 15, 89-600 Chojnice, polegającej na:
 
Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 160 PE dla zasilenia budynków zlokalizowanych przy trasie gazociągów. Jest to inwestycja liniowa, podziemna, niewymagająca trwałego wydzielania terenu. Gazociągi dystrybucyjne rozprowadzające w istniejącym układzie komunikacyjnym gaz ziemny (paliwo ekologiczne). Na działkach o nr ewidencyjnym 517/1, 487/2, 487/1, 480/1, 478/3, 518 obręb geodezyjny nr 4 w Sępólnie Krajeńskim oraz na działce o nr ewidencyjnym 129 obręb geodezyjny nr 5 w Sępólnie Krajeńskim
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.            
 
                                                                                        Z up. Burmistrza
                                                                                  mgr inż. Maria Grochowska
                                                                                  Kierownik Referatu Inwestycji
                                                                                  i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (24 marca 2015)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (24 marca 2015, 15:33:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 653