zamówienie na:

Zorganizowanie i prowadzenie obsługi strefy Płatnego Parkowania w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.7.2023
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 31 marca 2023  11:00
wynik postępowania: jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy APCOA Parking Polska Sp. z o. o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) język - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  
Ogłoszenie o zamówieniu (160kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (525kB) pdf
Załączniki od 1 do 10 do SWZ (3754kB) zip


Dokumenty zamówienia znajdują się na stronie prowadzonego postępowania na Platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-212f7ec6-c954-11ed-9355-06954b8c6cb9
ID postępowania: ocds-148610-212f7ec6-c954-11ed-9355-06954b8c6cb9


31.03.2023 r.

18.04.2023 r.

28.04.2023

metryczka


Opublikował: Jolanta Tryk (23 marca 2023, 13:07:59)

Ostatnia zmiana: Jolanta Tryk (28 kwietnia 2023, 09:23:44)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 378