Uchwała

Uchwała nr IV/37/07
Rady Miejskiej
z dnia 25 stycznia 2007

w sprawie powołania na stanowisko Sekretarza Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się co następuje:


§ 1. Powołać z dniem 1 lutego 2007 r. Pana mgr Dariusza Wojtanię na stanowisko Sekretarza Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr IV/37/07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2007 r.

Z powodu przejścia na emeryturę dotychczasowego Sekretarza Gminy Pana mgr Jerzego Maliszewskiego i co za tym idzie podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu, koniecznym jest powołanie nowej osoby na to stanowisko.

W miesiącu grudniu 2006 r. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ze względu na planowane odejście na emeryturę Pana mgr Jerzego Maliszewskiego ogłosił w mediach nabór na stanowisko Sekretarza Gminy.

Ze zgłoszonych siedmiu ofert po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Burmistrz Sępólna Krajeńskiego dokonał wyboru osoby spełniającej ustawowe warunki niezbędne do sprawowania funkcji Sekretarza i wnioskuje do Rady Miejskiej o powołanie Pana mgr Dariusza Wojtanię na stanowisko Sekretarza Gminy Sępólno Krajeńskie.

Niniejszy projekt uchwały stanowi konieczną, a wynikającą z art. 18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) przesłankę do rozpoczęcia współpracy z Panem mgr Dariuszem Wojtanią jako ze Sekretarzem Gminy Sępólno Krajeńskie.

B.S.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

metryczka


Wytworzył: Marcin Jarski (15 października 2003)
Opublikował: Marcin Jarski (4 grudnia 2003, 09:29:56)

Ostatnia zmiana: Administrator (24 kwietnia 2007, 11:06:19)
Zmieniono: zmieniono uchwałę w sprawie powołania na stanowisko Sekretarza Gminy Sępólno Krajeńskie Pana mgr DariuszaWojtani

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4177