Zadania i uprawnienia

Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej

1. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej

2. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

1) uchwalanie statutu gminy
2) ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek Burmistrza
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu.
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6) uchwalanie programów gospodarczych
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych , zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej
b) emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym
e) zobowiązań  w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym

10) określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust.2 i 2a
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi   i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych   zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów  i studentów
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

metryczka


Wytworzył: Mirena Frosina (7 stycznia 2015)
Opublikował: Administrator (7 stycznia 2015, 13:06:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1246